Sjakkets helhedsorienterede indsats

Sjakket er et helhedsorienteret forebyggende tilbud, som arbejder med børn, unge og deres familier ideres klub og aktivitetscenter på Skaffervej 4 i Nordvest og på ydre Nørrebro og Bispebjerg. Københavns Kommune indgik en driftsoverenskomst med Den Selvejende institution Sjakket om driften af Sjakket d. 25. august 2010, men Sjakket blev etableret tilbage i 1991.Sjakket indgår i viften af kriminalpræventive tilbud i Socialforvaltningen som et ikke-visiteret råd- og vejledningstilbud efter § 11.

Udviklingen i målgruppe og indsatser

Sjakkets målgruppe er blevet udvidet siden opstarten i 2010, men kernemålgruppen er dengang som nu børn og unge i alderen 6 til 13 år af begge køn fra udsatte boligområder på ydre Nørrebro og Bispebjerg, som ikke benytter sig af de ordinære fritidstilbud/idrætsforeninger. Sjakket har fokus på børnenes fritid, socialisering og trivsel, og inddrager familie, netværk og hele lokalområdet i problemløsnings- og inklusionsarbejdet. Sjakket henvender sig også til unge i alderen 14-17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse eller i praktikforløb, og som har behov for at udvikle positiv social adfærd og styrke deres sociale kompetencer. Og så tilbyder Sjakket i dag også vejledning og støtte til familier i hele København, samt vejledning og rådgivning til foreninger, skoler eller andre kommunale samarbejdspartnere, der benytter sig af Sjakkets lokaler eller er i kontakt med børn, som benytter Sjakkets indsatser.

Sjakkets indsatser, og særligt den centrale handler om, at børnene lærer at have en konstruktiv hverdag, at børnene oplever sammenhæng mellem skole og fritidsaktiviteter, og at børnene deltager i skræddersyede aktiviteter, der skal styrke børnenes og de unges selvværd og skolegang. Aktiviteterne er aldersopdelt:

De 6-9årige: tæt voksenkontakt, kreative værksteder f.eks. perler og tegning, med fokus på stimulering af børnenes koncentrationsevner, børnefilm i Sjakkets biograf (for at se danske film). Leg og idræt i Sjakkets faciliteter.

De 10–13årige: Computer-café, idrætsaktiviteter, da det er nødvendigt i den aldersgruppe at bevæge sig for at styrke læringsprocesser og støtte deres skolegang. En del af indsatsen for denne gruppe er daglig rådgivning.

De 14-17årige: Denne gruppe kan potentielt bruges til pædagogiske fritidsjob og målet er gennemførsel af 9. klassens afgangsprøve. Der tilbydes skræddersyet opkvalificerende pædagogisk indsats til målgruppen. Derfor har denne målgruppe deres eget lokale til rådighed, hvor aktiviteterne er gruppearbejde i forhold til at hjælpe hinanden med lektier, computercafé mv. For at støtte de unge, kommer Sjakkets tidligere unge, som har været i målgruppen og gennem pædagogiske fritidsjobindsats, ind og støtter op. Det er en gruppe af unge over 17 år, som er startet på ungdomsuddannelse.

Medarbejdere og frivillige

Sjakket har 8 ansatte inklusive ledelse og administration. Medarbejderne er erfarne, og flertallet har modtaget relevante efteruddannelser i samarbejde med Ballerup Seminar, herunder kurser om kommunikation, konfliktløsning, pædagogik og sociologi. Medarbejderne arbejder med børn og unge fra belastede boligområder på Sjakkets matrikel, men også på gaden på Nørrebro og Bispebjerg og i hele København. De arbejder med børnene, og med inddragelsen af forældre og familienetværk.

En stor del af Sjakkets arbejde og tilgang bygger på frivillige i lokalområdet. Sjakkets medarbejdere arbejder med børnene og de unge, men det er mobiliseringen af forældre og andre i lokalområdet til det frivillige arbejde med Sjakkets målgruppe, der gør en stor forskel. Sjakket har i skrivende stund 50 frivillige voksne tilknyttet. De frivillige bistår med alt fra lektiehjælp og fritidsaktiviteter til madlavning og meget andet.

Resultater

Sjakket er et forebyggende, anonymt tilbud, der ikke registrerer CPR numre. Sjakket registrerer i stedet på en række parametre til en årlig Sikker By afrapportering, der scorer deres indsats. 

Vurderingsskemaet måler på 4 faktorer:

  1. Målopfyldelse ¬– her fastsætter tilbuddet selv en række indikatorer og laver før og eftermålinger på, om de er lykkedes.
  2. Effekt – Effekten måles på 4 faktorer: a) Påvirkning af risiko- og beskyttelsesfaktorer, b) Anvendelse af virkningsfulde tilgange, c) vidensgrundlag, d) Indfrielse af resultat- og effektmål.
  3. Samarbejde – defineret som konstruktiv håndtering af forskelle med henblik på at finde fælles løsninger på fælles problemer. Samarbejde kræver blot, at parter er sammen om at håndtere problemer i forsøget på at skabe brugbare løsninger.
  4. Innovationsgrad – defineret som at skabe nye løsninger, og den vurdering af, om de er bedre end det, der var før, afhænger af øjnene, der ser. Innovation er med andre ord ikke et mål i sig selv, men et middel til forandring.

I en slutrapport fra 2017 om sammenhængene mellem samarbejde, innovation og kriminalpræventiv effekt og måling heraf, lavet i et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Sikker by Sekretariatet, scorede Sjakket på de tre sidste af ovenstående parametre – effekt, samarbejde og innovationsgrad – og med scoringsmulighederne 4-20 (hvor 20 er bedst):

-Effekt: 18

-Samarbejde: 20

-Innovationsgrad: 16

Sammenlignet med 23 andre kriminalpræventive indsatser, heriblandt Københavnerteamet, Skolesocialrådgiverordningen, VINK m.fl., hører Sjakket til blandt de 5 mest effektfulde og samarbejdsduelige tilbud, der er målt på. Og i Sikker Bys evaluering fra 2021, giver Sikker By sekretariatet Sjakket en perfekt effektscore på 20.

Sjakket laver, udover aktivitetsregistreringerne i figur 1, som del af deres afrapportering til Sikker By, målinger af brobygninger og 9. klasses afgangseksaminer. Sjakket arbejder målrettet for at tilknytte børn og unge, der benytter Sjakket, til lokale foreninger, og ved seneste opgørelse, i 2021, var 30% af Sjakkets børn og unge tilmeldt lokale foreninger (Sjakket har en målsætning om at brobygge 25 % til ordinære fritidstilbud). Ved sidste afrapportering til Sikker By i 2021 gennemførte samtlige af de unge, som kunne tage deres afgangseksamen, dvs. 27 unge, denne (Sjakkets målsætning er 90%). I 2020 var der, jf. figur 1, 16 unge tilknyttet pædagogiske fritidsjobs via Sjakket. Alle 16 gennemførte 9. klasse.

Udover de årlige afrapporteringer til Sikker By, har Sjakket også fået gennemført en større vurdering af deres praksis og metoder. Sjakket rettede i 2017 henvendelse til en række pensionerede forskere for at få et udefrakommende blik på deres arbejde. Forskerne konkluderede i et skriv, de kalder ”Helt fra koncepterne”, at Sjakkets arbejde med inklusion og brobygning af udsatte borgere, typisk af anden etnisk herkomst, er en succes, bl.a. fordi Sjakket har opnået stor tillid blandt børn, unge og forældre i lokalområdet, og fordi de har formået at basere en stor del af deres indsatser på frivillighed: ”Opbakning, tillid og frivillighed har tilsammen gjort det muligt at udvikle en helhedsorienteret tilgang til socialt arbejdet på Ydre Nørrebro og Bispebjerg.” (Helt fra Koncepterne, s. 60). 

Selvom rapporten ikke evaluerer Sjakkets effekt, peger mundtlige overleveringer nedfældet i ”Helt fra Koncepterne” på, at Sjakket når en målgruppe, Københavns Kommune ellers har svært ved at nå, at de når dem tidligt i problemudviklingen, at de mobiliserer familie, netværk og lokalområde, og at de får brobygget en betragtelig andel af dem til almensamfundets tilbud – og det vel at mærke en målgruppe, som ellers sjældent får kontakt til almensamfundet.

Skriv til os

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt DSI Sjakket

​Herunder kan du finde vores adresse- og kontaktinformationer samt information om ledelse og åbningstider.

Kontaktinformation

Telefon: 35 82 35 81

E-mail: info@sjakket.dk

Skaffervej 6,

2400 København NV

Find vej her

Åbningstider

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Ledelse

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Sjakket – CVR: 17107607