Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblawi

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

Sjakkets helhedsorienterede indsats.

Målgruppe og tilbud

Sjakkets målgrupper omfatter en primær og en sekundær målgruppe, der geografisk primært kommer fra udsatte boligområder fra Ydre Nørrebro og Nordvest.

Den primære målgruppe er børn og unge af begge køn i alderen mellem 6 og 13 år, som ikke benytter sig af de ordinære fritidstilbud og idrætsforeninger. Der er ca. 160 børn og unge, der er indskrevet ved Sjakket og af disse er der ca. 50 børn og unge, der dagligt benytter sig af Sjakkets tilbud. Fokus er på den forebyggende tidlige indsats med henblik på at få målgruppen til at vælge andre alternativer til kriminalitet.

Den sekundære målgruppe omfatter forældrene. Denne sekundære målgruppe er kendetegnet ved ingen eller begrænset tilknytning til, ved et begrænset kendskab til det danske sprog og samfund samt en stærk tilknytning til oprindelig kultur og etnisk tilhørsforhold. Der er store variationer og udfordringer mellem de forskellige etniske grupperinger. Forældrene, og i særdeleshed fædrene, lever i udpræget grad i en parallelverden til det omgivende samfund, hvilket forstærkes af den manglende inklusion. Det gør det svært at nå denne målgruppe i forsøget på holistiske, effektive og koordinerede tiltag rettet mod den primære målgruppe. Hovedparten af målgruppen har en baggrund fra totalitære systemer af forskellig karakter, hvor individet ikke har en plads. Målgruppen har derfor ingen eller begrænset erfaring med demokratiet og demokratiske processer. En del af udfordringen ligger i, at børnene oplever demokratiet i deres hverdag og relationer uden for hjemmet, og konfronteres i hjemmet med den totalitære baggrund og erfaring. Det har som konsekvens, at børnene har svært ved at navigere i dette dilemmafyldte krydspres, hvorfor der er er behov for en tæt dialog med forældrene om børneopdragelse, konflikthåndtering, forældreansvar og rollen som forælder i et demokratisk samfund.

Det er Sjakket erfaring, at store dele af målgruppen, af forskellige årsager, ikke i stand til at varetage forældrerollen på hensigtsmæssig vis og mangler kendskab og redskaber i relation til børneopdragelse. Symptomatisk er, at forældrene giver masser af kærlighed, men formår ikke at sætte grænser i nødvendig og hensigtsmæssigt omfang. Det er Sjakkets klare og erfaringsbaserede opfattelse, at der skal en proaktiv og målrettet indsats til at ændre på dette.

Sjakket arbejder på to samtidige og overordnede spor:

Det ene spor har fokus på en præventiv indsats for derved at hindre, at udfordringerne udvikler sig til at blive en social sag på børnene.

Det andet spor omfatter brobygning til Københavns Kommunes ungdomstilbud – senest ved målgruppens udskrivning fra Sjakket.

For den primære målgruppe omfatter tilbuddene sportsaktiviteter, computer café, lektiecafé, sund kost værksted, spil og tegneværksted. Der er løbende individuel vejledning og rådgivning af de unge samt konfliktløsning. Der rådes endvidere over et mobilt tilbud i form af Sjakket dobbeltdækkerbus. Det mobile tilbud omfatter flere ugentlige ekskursioner med temaet ”Kend din by”, der har til formål at udvide målgruppens kendskab til København, det danske samfund, kultur og historie.

Tilbuddene for den sekundære målgruppe omfatter forældresamtaler, forældrerådgivning og ad hoc tilbud i form af fisketure o. lign. Med henblik på matrikelnær rådgivning af målgruppen råder Sjakket over et lokale i Mjølnerparken, hvor to lokale rollemodeller fra Sjakket holder åbent for andre forældre med henblik på at kunne komme i kontakt med Sjakket. Tilbuddene afspejler de forskellige udfordringer i at nå henholdsvis mændene og kvinderne. Kvinderne er generelt lettere at nå og i større grad opsøgende. Et specifikt tilbud omfatter udelukkende kvinder og har fokus på at udbygge kvindernes netværk, at styrke kvindernes viden og kompetencer i relation til samfundsforståelse, børneopdragelse, kost og motion. Netværksdannelsen er et vigtigt fokusområde, da det medvirker til at trække nye til. Der er p.t. 60 kvinder tilknyttet dette tilbud. Mødrenes rolle i opdragelsen af børnene er essentiel, da børnenes opdragelse frem til 13 års alderen påhviler mødrene. Herefter tager fædrene over. Det er kendetegnede for denne gruppe, at de ikke benytter sig af de etablerede tilbud, hvorfor Sjakket her har fat i en særdeles vigtig målgruppe. 

Sjakkets DNA

Sjakkets ”DNA” udgøres af følgende:

·​Kulturel indsigt og forståelse for forskelligheder og nuancer, som afgørende forudsætning for at kunne arbejde effektivt med målgruppen.

·​En tidlig og helhedsorienteret indsats.

·​Ser og italesætter ikke målgruppen som en ”social sag” eller , hvor sandsynligheden for succes er lille. Sjakkets ”mindset” - grundlæggende tilgang til arbejdet (mindset) med udfordringerne - er, at sandsynligheden for succes er stor. Sjakket ser ikke børnene og de unge som ofre (tabere), men ser dem som en succes (vindere). De er løsningen.

·​Sjakket opfatter ikke sig selv som en formel autoritet.

·​Konsekvens samt tydelige og faste rammer – børnene og de unge skal gøre sig fortjent til succes.

·​Etablering og vedligeholdelse af relationer er essentielt for Sjakket, da relations skabelse er en forudsætning for at få en proces i gang.

·​Etablere kontakt til forældrene – får fat i børnene gennem forældrene (accept) med henblik på at hjælpe forældrene til at blive ”rollemodeller” for derved at skabe den nødvendige synergi mellem familien og Sjakkets indsats og dermed øge den samlede effekt

·​Parat til at ”fylde de sorte huller”, der opstår f.eks. ved indsatsen mod bander, hvor man ofte glemmer de små (næste generation).

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21